Podstawa prawna

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CZĘSTOCHOWIE
  ul. Popiełuszki 5
  42-200 Częstochowa
 • osobiście – w Zespole Prezydialnym KMP, przy ul. Popiełuszki 5, w dni robocze, poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 15.30
 • faksem – na numer: +48 34 3691244
 • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@czestochowa.slaska.policja.gov.pl

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KMP.

ustnie do protokołu

W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  skargi i wnioski od obywateli przyjmuje Zespół Kontroli KMP oraz przełożeni policjantów, których skarga dotyczy.

Dyżury kierownictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie i podległych jej Komisariatach Policji w sprawach skarg i wniosków pełnione są w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00.

W Komendzie Miejskiej Policji interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant Miejski Policji lub jego Zastępcy oraz funkcjonariusze Zespołu Kontroli KMP.

W Komisariatach Policji interesantów w sprawach skargi i wniosków przyjmuje Komendant Komisariatu lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności dyżurujący z ramienia kierownictwa Komisariatu dyżurny jednostki lub policjant przez niego wyznaczony.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.