Uwaga! Niebezpieczne odpady! - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Uwaga! Niebezpieczne odpady!

Data publikacji 20.02.2019

Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Powstają zarówno w przemyśle, rolnictwie, jak i w gospodarstwach domowych. Zostały sklasyfikowane w Ustawie o odpadach.

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo niebezpieczne zjawisko polegające na wzroście liczby występowania tzw. "dzikich" wysypisk śmieci, nielegalnym transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenach opuszczonych obiektów, hal i magazynów. Równie niebezpieczne są pożary składowisk odpadów. Jak podają statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w ubiegłym roku na terenie województwa śląskiego doszło do 3753 pożarów śmietników wolnostojących oraz wysypisk śmieci. W samym powiecie częstochowskim ta liczba wyniosła 211 pożarów.

Odpady niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Ze względu na swoje cechy, skład, źródło powstawania oraz właściwości zostały one sklasyfikowane w Ustawie o odpadach. Biorąc pod uwagę właściwości, mogą one być łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, toksyczne, mutagenne, żrące, zakaźne czy szkodliwie oddziałujące na rozrodczość. Również istotny jest podział ze względu na źródło powstania - są to m.in. odpady medyczne, środki do impregnacji drewna, oleje, emulsje oraz środki pirotechniczne. W swoich gospodarstwach domowych również jesteśmy "producentami" takich odpadów. Są to m.in. zużyte baterie, akumulatory, rozpuszczalniki, zużyte lampy halogenowe, zużyte urządzenia elektryczne czy oleje i tłuszcze niejadalne.

W związku ze szkodliwością wymienionych powyżej odpadów, ich unieszkodliwienie może się odbywać wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego zakładach oraz pod ścisłą kontrolą. Dla niektórych dużych firm przemysłowych, których produktem ubocznym działalności są odpady niebezpieczne, problem stwarza szereg regulacji prawnych, której podlegają. Dlatego decydują się na nielegalną utylizację odpadów poprzez wywożenie je w miejsca do tego nieprzeznaczone, aby nie ponosić kosztów związanych z utylizacją kłopotliwych śmieci. Ofiarą tego przestępczego procederu mogą paść właściciele gruntów, hal, magazynów, którzy wynajmują swoje lokale pod taką działalność. Najczęściej wynajmują swoją nieruchomość i dopiero gdy najemca zalega z opłatami, dowiadują się, że na ich terenie znajduje się składowisko niebezpiecznych odpadów, których koszt utylizacji może wynieść nawet kilka milionów złotych, a najemca "zniknął". Dlatego przestrzegamy przed zawieraniem niejasnych umów z nieuczciwymi firmami i apelujemy o zwracanie uwagi na składowany towar. Podejrzenia powinny wzbudzić przede wszystkim różnego rodzaju beczki i pojemniki wypełnione cieczą nieznanego pochodzenia.

Również właściciele firm transportowych i kierowcy pojazdów dostawczych powinni wzmóc czujność, ponieważ przewożenie niebezpiecznych materiałów wiąże się z surowymi konsekwencjami. W myśl art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Naruszenie tego przepisu skutkuje karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i kontrolują miejsca zagrożone. Sprawdzają opuszczone fabryki, hale produkcyjne, pustostany oraz posesje zagrożone składowaniem odpadów. Ruch drogowy natomiast koncentruje się na kontrolach pojazdów przewożących lub mogących przewozić materiały niebezpieczne. Dokładnie sprawdzają legalność przewożonego ładunku oraz zgodność dokumentów ze stanem faktycznym.

Każdy, kto jest świadkiem procederu nielegalnego składowania odpadów powinien zawiadomić odpowiednie służby. Przede wszystkim apelujemy do osób, które przebywają w rejonie mało uczęszczanych miejsc, obiektów leśnych, opuszczonych hal czy magazynów o zwracanie uwagi na wzmożony ruch w tym miejscu pojazdów ciężarowych, oraz obcych osób. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112, a także przez Internet wirtualnie nanosząc na Krajowej Mapie Zagrożeń punkt, w którym może dochodzić do nielegalnego pozbywania się śmieci i odpadów. Tylko wspólne działania pozwolą na wykrycie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.